Coolzada

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného v eshopu Coolzada, provozovaného podnikatelkou Markéta Stejskalová - se sídlem Úvozek 30, Černá Hora 679 21 IČO: 75725711 DIČ: CZ7159303745 zapsanou v živnostenském rejstříku Magistrátem města Blanska Doručovací adresa: Markéta Stejskalová, Úvozek 540, 679 21 Černá Hora Pro vyřizování reklamací doporučujeme použít přednostně doručovací adresu. Telefon: 724 304 209 Email: coolzada@email.cz
 1. ZA JAKÉ VADY ZBOŽÍ ODPOVÍDÁME?
Jako prodávající odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží:
 • má vlastnosti, které mezi námi byly ujednány, které popisujeme, nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů
Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínu barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaši představě, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 5 Všeobecných obchodních podmínek. Spotřebitelům dále odpovídáme za to, že se vady nevyskytnou v záruční době. Nejste-li spotřebitelem, není Vám záruka za jakost poskytována. Článek 2 se vztahuje pouze na spotřebitele. 2. JAKÁ JE ZÁRUČNÍ LHŮTA? U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacetčtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumnetech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. 3. JAKÁ PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ MÁTE V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 211 OZ). 4. KDY NELZE PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ UPLATNIT Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:
 • jste o vadě před převzetím věci věděli;
 • jste vadu sami způsobili;
 • uplynula záruční doba. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:
  • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním;
  • Vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
5. JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI Reklamaci u nás (nebo osoby, která je na webovém rozhraní uvedena jako osoba určená k opravě) uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Reklamaci lze uplatnit následujícím způsobem:
 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e­mailem či písemně.
 • reklamované zboží Vám pro co nejrychlejší vyřízení reklamace doporučujeme zaslat (jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme) na naši adresu pro doručování. Zboží můžete zaslat rovněž na adresu našeho sídla či do jakékoliv naší provozovny. Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení